ALPHA N OMEGA DALMATIANS
    ALPHA  N  OMEGA  DALMATIANS

The Dirty Dozen Litter "D12       6 BOYS AND 6 GIRLS

The Dirty Dozen Litter.        BAER HEARING TEST:                    ALL BI LATERAL HEARING

Print | Sitemap
ALPHA N OMEGA DALMATIANS ... SPOTS EVERYWHERE...